Psaltaren 141:3

Folkbibeln
HERRE, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Herre, hjälp mig att hålla mun när jag ska tiga.

Bibel 2000
Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar

Romarbrevet 8:28

Folkbibeln
Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Vi vet att Gud på alla sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Det är hans syfte med våra liv.

Bibel 2000
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.

Matteus 7:7-8

Folkbibeln
Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. För alla som ber de får, och de som söker, de finner. Om ni knackar på så kommer dörren att öppnas.

Bibel 2000
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Jakobsbrevet 1:16-17

Folkbibeln
Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Därför, kära bröder, ska ni inte låta er ledas vilse. Men allt som är gott och fullkomligt kommer från Gud, ljusets skapare, han som lyser i evighet utan förändring eller skugga.

Bibel 2000
Låt inte bedra er, mina kära bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Första Korintierbrevet 6:19

Folkbibeln
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Har ni ännu inte lärt er att er kropp är den helige Andes tempel, den Ande som Gud gav er, och att han bor i er? Er egen kropp tillhör inte er själva.

Bibel 2000
Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva.

Matt. 6:33

Folkbibeln
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver, om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja.

Bibel 2000
Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också

Lukas 17:20-21

Folkbibeln
Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.”

Levande Bibeln
En dag frågade fariseerna Jesus: När kommer Guds rike? Jesus svarade: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man utan vidare kan se det. Och ingen kan säga: Här är det, eller där är det! Nej! Guds rike är redan här, mitt ibland er.

Bibel 2000
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon.
Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Joh 14:1

Folkbibeln
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud, tro nu också på mig.

Bibel 2000
Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.

1 Kor 6:12

Folkbibeln
Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Jag kan göra vad jag vill, om Kristus inte har förbjudit det. Men en del av det som är tillåtet för mig är definitivt inte lämpligt, särskilt om jag tror att det kan få ett sådant grepp om mig att jag inte kan sluta när jag vill.

Bibel 2000
Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men ingenting får ta makten över mig.

1 Korintierbrevet 13:4-7

Folkbibeln
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte,  den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp,  den tillräknar inte det onda.
Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.
Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

Levande Bibeln
Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt, och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel.
Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar.
Kärleken är trogen vad det än kostar.  Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.

Bibel 2000
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Jesaja 41:10

Folkbibeln
Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Frukta inte, för jag är med dig! Var inte förskräckt! Jag är din Gud. Jag ska ge dig styrka. Jag ska hjälpa dig. Jag ska uppehålla dig med min segrande högra hand.

Bibel 2000
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

Höga visan 8:6-7

Folkbibeln
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm.
Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket.
Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga.
De största vatten kan ej släcka kärleken,
strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken,
skulle han ändå bli försmådd.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som en bekräftelse på vår trolovning,
för kärleken är lika stark som döden, och svartsjukan lika obeveklig som dödsriket.
Den glöder som eld, som en Herrens låga.
Stora vatten kan inte utsläcka kärleken, och inte heller kan floderna dränka den.
Även om en människa försöker att köpa den med allt hon äger, så kan hon det inte.

Bibel 2000
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.
Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom?

Matteus 11:28

Folkbibeln
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Kom till mig så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor.

Bibel 2000
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

1 Korintierbrevet 10:13

Folkbibeln
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Men kom ihåg att de onda begär som ni lockas av inte är nya eller annorlunda. Många andra före er har mött precis samma problem. Och ingen frestelse är för stark. Ni kan lita på att Gud ser till att frestelsen inte blir så stark att ni inte kan stå emot den. Det har han lovat, och han håller sitt ord. Och när frestelsen kommer visar han er samtidigt en utväg att komma igenom den.

Bibel 2000
Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

Efesierbrevet 2:8-10

Folkbibeln
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Genom hans nåd är ni frälsta därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte genom egna ansträngningar, den är en gåva från Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Därför kan ingen av oss skryta med den. Det är Gud själv som har gjort oss till vad vi är och gett oss nytt liv genom Kristus Jesus. Så förvandlade han oss till att göra det goda, som han från början bestämt oss till.

Bibel 2000
Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Psaltaren 68:5-7

Folkbibeln
Sjung till hans ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska måste bo i öknen.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Sjung en lovsång till Herren! Stäm upp en sång till honom som rider på molnen! Herren är hans namn! Gläd dig inför honom! Han är en far för de föräldralösa, och han försvarar änkor, för han är helig. De ensamma ger han ett hem, och fångarna för han ut i frihet. Därför sjunger de av glädje! Men för dem som gör uppror väntar bara hungersnöd och svåra tider.

Bibel 2000
Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.

1 Krönikeboken 4:10 (Jabes bön)

Folkbibeln
Jabes ropade till Israels Gud och sade: ”O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!” Och Gud lät det ske som han bad om.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Det var han som ropade och bad till Israels Gud: Välsigna mig och utvidga mitt område! Var med mig i allt jag gör och bevara mig från olycka och smärta! Gud hörde hans bön och gav honom vad han begärde.

Bibel 2000
Men Jabes åkallade Israels Gud: ”Välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta.” Och Gud uppfyllde hans önskan.


Bok k:v

Folkbibeln

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet

Bibel 2000

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *